אפשרות משלוח אקספרס מהיום להיום ❤️ לפרטים
שירות לקוחות
שירות לקוחות
סל הקניות
סגירה
שם מוצר
כמות
סך הכל
התחרטתם? תחזירומחזירים בקלות תוך 30 יום ומקבלים
החזר כספי מלא >>
X

ניתן להחזיר תוך 30 יום כל מוצר שניקנה בטבע בריא באריזתו המקורית מבלי שנפתחה ולקבל את כל הכסף בחזרה. למעט מוצרים אינטימיים שלא ניתן להחזיר על פי חוק.

בלי זיכויים! בלי שוברים! בלי תנאים! בלי שאלות! פשוט כסף בחזרה!

כתובת להחזרות: ת.ד. 13107 תל אביב 6113002

יש לתאם את החזרת המוצר עם שירות הלקוחות בטלפון: 03-6485501

ההחזרות יבוצעו בכפוף לתקנון.

כניסה לחשבון שלי

(להלן: "המבצעים").

1. עורכת המבצעים

חברת א.ס.מ.ת הפצה בע"מ (להלן: "החברה").

 

2. תנאי המבצעים

 • המבצעים ייערכו בהתאם להוראות התקנון כמפורט להלן.
 • פרטי המבצעים הם כמפורט בנספח א' לתקנון שמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 • אין כפל הנחות או מבצעים.

 

3. תקופת המבצעים וכמות הפריטים

תקופת המבצעים הינה כאמור בנספח א' לתקנון או עד לסיום מלאי הפריטים הכלולים במבצעים לפי

המוקדם בהם. הכמות המינימלית של הפריטים במבצעים הינה כמפורט בנספח א' לתקנון. החברה

רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצעים לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת

המבצעים לא תהא ללקוחות כל זכות שהיא למבצעים אלה.

 

4. ההשתתפות במבצעים

 • המבצעים מיועד לכלל לקוחות החברה.
 • ההשתתפות במבצעים מהווה הסכמה של הלקוח להוראות התקנון והתחייבות כי מעבר לזכויות

המוקנות ללקוח במפורש בתקנון זה לא תהא ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה

כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא.

 

5. איסור השתתפות

עובדי החברה לא ישתתפו במבצעים.

 

6. אחריות

 • ההשתתפות במבצעים הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
 • מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר בזה כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות

לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו בגין השתתפות במבצעים.

 

7. סמכות השיפוט והדין

על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגייה משפטית בקשר

עם התקנון ו/או המבצעים לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב

יפו בישראל.

 

8. שונות

 • המבצעים כפוף להוראות שבתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצעים ו/או להפסיקם ו/או לבטלם ללא הודעה

מוקדמת. במקרה כזה הלקוחות לא יהיו זכאים לשום פיצוי.

 • היה ותימצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסום כלשהו ביחס למבצעים,

תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

 • לקוח אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי לכל זכות או הטבה בהתאם

למבצעים.

 • אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא יחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או

במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

 • בהשתתפות במבצעים מצהיר הלקוח ומאשר כי הוא מקבלת עליו את הוראות התקנון, כי ניתנה לו

אפשרות לקרוא את התקנון וכי הוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל

דבר ועניין בכל הקשור למבצעים.

 • במקרה שיוכח כי קיימת ללקוח עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצעים כלפי החברה ו/או

מי מטעמה, יוגבל הפיצוי המקסימלי לו יהא זכאי הלקוח, אם בכלל וזאת לאחר שיוכיח תביעתו, עד

לסכום ההטבה המוקנית במסגרת המבצעים ולא מעבר לכך.

 • ההטבה בהתאם למבצעים אינה ניתנת להמרה. במידה והלקוח לא יממש את ההטבה מסיבה כלשהי,

לא יהא צורך לפצותו או לשנות את מהות ההטבה.

 • לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות את תנאי המבצעים /או להחליף את המבצעים, מעת לעת.
 • כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או

השלמה ו/או לוויתור והכל בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 • למעט זכותו של הלקוח להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצעים )באם יעמוד בתנאים לקבלתם

בהתאם לתקנון( הלקוח פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ותביעה הקשורים במישרין או

בעקיפין במבצעים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מאשר כי כל תקלה, שיבוש, איחור,

שינוי וכדומה אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור,

מגפה, שיבושים או תקלות, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו לכל סעד או זכות או תרופה.

 • מדיניות החזר מוצרים שנרכשו במסגרת המבצעים הינה זו המפורטת במדיניות החזרת מוצרים באתר

החברה.

 • מדיניות משלוח המוצרים שנרכשו במסגרת המבצעים הינה זו המפורטת במדיניות המשלוחים באתר

החברה.

 • אין בתקנון זה לגרוע מהוראות תנאי השימוש, תקנון האתר, מדיניות הפרטיות ויתר התקנונים

וההוראות כמפורט באתר החברה.

 • השימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ולנקבה כאחת.

 

9. עיון בתקנון

ניתן יהיה לעיין בתקנון במהלך תקופת המבצעים באתר החברה.

 

נספח א':

פירוט מבצעי בלו פריידיי נובמבר 2023

*המבצעים בתוקף מ20.11.23- בשעה 08:00 ועד 27.11.22 בחצות, או עד גמר המלאי, לפי המוקדם

מביניהם.

*מלאי מינימלי: 500 יח'.

*התמונות להמחשה בלבד

*החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, או לשנות את תנאי המבצעים והאפשרויות בכל שלב

 • עד 90% הנחה בכל המחלקות באתר. מוגבל ל3- יחידות ללקוח.
 • עד 70% הנחה על תוספי כושר וספורט. מוגבל ל1- יחידות ללקוח.
 • 10% הנחה על כל חטיפי החלבון. בהזנת קוד קופון: בלו.10 מוגבל ל1- יחידות ללקוח.
 • 20% הנחה על רטבים וממרחים. בהזנת קוד קופון: בלו.20 מוגבל ל1- יחידות ללקוח.
 • 70% הנחה על אלפא קריאטין 150 גרם בקניית אבקת חלבון או גיינר. בהזנת קוד קופון:

בלו.70 מוגבל ל1- יחידות ללקוח.

 • אבקת חלבון אלפא ב199- ₪ ברכישת זוג אבקות חלבון אלפא. מוגבל ל1- יחידות ללקוח.

בתוקף מ23.11.23- בשעה 08:00 ועד 27.11.22 בחצות, או עד גמר המלאי, לפי המוקדם

מביניהם.

תפריט הבריאות שלך

 • רכיבים מאושרים
 • מוצרים מקוריים
 • התחרטתם? תחזירו
 • משלוחים מהירים
 • אחריות מלאה
X
הבריאות שלך בידיים טובות